2009/Feb/24

K-cups Coffee Store | Best Buy Coffee

จะบอกว่า มีร้านกาแฟเป็นของตัวเองแล้วนะ...555

ถึงมันจะแค่ร้านเล็กๆในซอกหลืบของโลกไซเบอร์ก็เหอะ
ไม่แน่อาจขายได้จริงๆก็ได้นา

K-cup

K-cups Coffee Store | Best Buy Coffee

ถึงจะเป็นงานทดลองแต่ก็ตั้งใจทำมากเลยนะ
แล้วก็ตั้งใจเก็บข้อมูลมากๆด้วย อย่าหัวเราะเยาะล่ะ...555

Comment

Comment:

Tweet